top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Invoering

Dit document bevat onze algemene voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden, die voor u als koper belangrijke informatie bevatten, zijn altijd van toepassing als u onze Website gebruikt of een bestelling via deze Website plaatst, dus lees deze aandachtig door. We raden u ook aan om een kopie van deze Algemene Voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze later kunt raadplegen.

 

Artikel 1: Definities

 

1.1 StekLab: gevestigd in Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KVK 78388929 handelend onder de naam StekLab.

 

1.2 Website: de website van StekLab, te bekijken op www.steklab.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

 

1.3 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die / dat een Overeenkomst sluit met StekLab en / of zich heeft geregistreerd op de website.

 

1.4 Overeenkomst: elke overeenkomst of overeenkomst tussen StekLab en de Klant, waarvan de Algemene Voorwaarden een integraal onderdeel vormen.

 

1.5 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

 

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen door StekLab zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

2.2 Indien de klant in zijn bestelling, bevestiging of kennisgeving van aanvaarding bepalingen of voorwaarden bevat die afwijken van of niet voorkomen in de algemene voorwaarden, zijn die bepalingen of voorwaarden voor StekLab slechts bindend indien en voor zover deze zijn uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door StekLab.

 

Artikel 3: Prijzen en informatie

 

3.1 Alle prijzen op de Website en in andere materialen afkomstig van StekLab zijn inclusief btw en andere door de overheid opgelegde heffingen.

 

3.2 Indien verzendkosten in rekening worden gebracht, zal dit tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst duidelijk worden vermeld. Deze kosten worden ook apart vermeld tijdens het bestelproces. Als er geen verzendkosten in rekening worden gebracht of als deze in de prijs zijn inbegrepen, wordt dit ook vermeld op de wijze die in dit artikel wordt genoemd.

 

3.3 De inhoud van deze Website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. StekLab kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde volledig en juist is. Alle prijzen en andere informatie op de Website en in andere materialen afkomstig van StekLab zijn daarom onder voorbehoud van duidelijke programmeer- of typefouten.

 

3.4 StekLab kan niet aansprakelijk worden gesteld voor afwijkingen in kleur of andere problemen die voortkomen uit de kwaliteit van de monitor.

 

Artikel 4: Totstandkoming van een overeenkomst

 

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant het aanbod van StekLab aanvaardt en voldoet aan de voorwaarden die StekLab in dit verband stelt.

 

4.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt StekLab de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod onmiddellijk op dezelfde manier. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.

 

4.3 Indien blijkt dat door Afnemer onjuiste gegevens zijn verstrekt, bij acceptatie of anderszins, is StekLab gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

 

Artikel 5: Registratie

 

5.1 Om de Website optimaal te kunnen gebruiken, kan de Klant zich registreren via het registratieformulier op de website.

 

5.2 Tijdens de registratieprocedure kiest de klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij zich na de registratie bij de website kan aanmelden. De klant is verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende beveiligd wachtwoord.

 

5.3 De klant moet zijn inloggegevens, gebruikersnaam en wachtwoord absoluut vertrouwelijk houden. StekLab is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en heeft altijd het recht om aan te nemen dat een Klant die zich aanmeldt op de Website in feite de Klant is. Alles dat wordt gedaan met behulp van het account van de Klant, is voor risico en verantwoordelijkheid van de Klant.

 

5.4 Als de klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens zijn verkregen door onbevoegden, moet hij zijn wachtwoord zo snel mogelijk wijzigen en / of StekLab hiervan op de hoogte brengen zodat StekLab de juiste stappen kan nemen.

 

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

 

6.1 StekLab zal na ontvangst van de bestelling de producten zo spoedig mogelijk, met inachtneming van lid 3 van dit artikel, verzenden.

 

6.2 StekLab is gerechtigd derden in te schakelen voor de nakoming van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

 

6.3 De Website zal duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, beschrijven hoe levering zal plaatsvinden en de termijn waarbinnen de producten zullen worden geleverd. Indien geen leveringstermijn is overeengekomen, worden de producten in ieder geval binnen 14 dagen geleverd.

 

6.4 StekLab zal de Klant informeren indien hij de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren. In dat geval kan de klant akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of de overeenkomst kosteloos ontbinden.

 

6.5 StekLab adviseert de Klant om de geleverde producten te inspecteren en om gebreken ontdekt, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, binnen een redelijke termijn te melden. Zie het artikel over garantie en conformiteit voor meer details.

 

6.6 Zodra de te leveren producten zijn geleverd op het opgegeven afleveradres, gaat het risico in de producten over op de klant.

 

Artikel 7: herroepingsrecht

 

7.1 Indien de Klant een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, heeft hij / zij het recht om de overeenkomst voor verkoop op afstand binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van het product kosteloos met StekLab te ontbinden, zonder verplicht te zijn redenen op te geven. Alleen de directe kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Na retournering van de volledige bestelling in de originele verpakking, wordt de klant terugbetaald voor de oorspronkelijke verzendkosten die door de klant zijn betaald en voor het bedrag dat voor het product is betaald.

 

7.2 De klant zal het product en de verpakking binnen de in lid 1 genoemde termijn zorgvuldig behandelen. De klant zal de verpakking alleen openen en het product gebruiken voor zover dat nodig is om de aard en kenmerken van het product vast te stellen en dat het in goede staat is.

 

7.3 De klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit artikel door het product binnen de in lid 1 gestelde termijn aan StekLab te retourneren of door StekLab binnen die termijn op de hoogte te stellen dat de klant heeft besloten het product niet te kopen, waarna de klant stuur het product zo snel mogelijk terug.

 

Producten kunnen worden geretourneerd naar:

 

StekLab

Tosaristraat 13

1019 RT AMSTERDAM

Nederland

7.4 De reeds door de klant betaalde bedragen(inclusiefvooruitbetaalde bedragen) zullen zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst aan de klant worden terugbetaald.

 

7.5 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten:

 

die door de ondernemer zijn geproduceerd in overeenstemming met de specificaties van de consument;

die duidelijk van persoonlijke aard zijn;

die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd;

die snel kan vergaan of verouderen;

waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 

7.6 De Website zal informatie verschaffen over de toepasselijkheid of anderszins van het herroepingsrecht en over alle procedurele formaliteiten die moeten worden gevolgd, duidelijk en tijdig voordat de Overeenkomst wordt gesloten.

 

Artikel 8: Betaling

 

8.1 De Klant betaalt betalingen aan StekLab in overeenstemming met de bestelprocedure en met behulp van de betaalmethoden die op de Website worden vermeld. StekLab kan naar eigen goeddunken bepalen welke betaalmethoden worden aangeboden en kan deze van tijd tot tijd wijzigen. Algemene informatie over betaalmethoden wordt door StekLab tijdig aan de Klant verstrekt voordat de Overeenkomst wordt gesloten.

 

Artikel 9: Garantie en conformiteit

 

9.1 StekLab garandeert dat de producten en / of diensten conform zijn aan de Overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van geschiktheid en / of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en / of overheidsvereisten die van kracht waren op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst. . 

 

9.2 Een garantie verstrekt door StekLab, de fabrikant of importeur doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant krachtens de Overeenkomst heeft.

 

9.3 Indien het geleverde product niet conform de Overeenkomst is, dient de Klant dit binnen een redelijke termijn na ontdekking van het gebrek aan StekLab te melden. Als het gebrek na langer dan 2 weken na aankoop wordt gemeld, is het niet meer mogelijk het product te retourneren. 

 

9.4 Indien StekLab de klacht gegrond acht, worden de betreffende producten gerepareerd, vervangen of wordt restitutie verleend na overleg met de klant. Het maximaal te betalen bedrag is de prijs die de klant voor het product heeft betaald.

 

Artikel 10: Klachtenregeling

 

10.1 Als de klant een klacht heeft over een product(inovereenstemming met het artikel over garantie en conformiteit) en / of andere aspecten van de diensten van StekLab, kan de klant die klacht per e-mail of post bij StekLab indienen. De contactgegevens van StekLab vindt u onder deze algemene voorwaarden.

 

10.2 StekLab zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee werkdagen na ontvangst van de klacht, reageren op de klacht van de Klant. Als het nog niet mogelijk is om op de inhoud van de klacht in te gaan of een definitieve reactie te geven, zal StekLab de ontvangst van de klacht binnen twee werkdagen bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen hij verwacht te kunnen reageren op de klacht van de klant. klacht of geef een definitieve reactie.

 

Artikel 11: Persoonlijke gegevens

 

11.1 StekLab hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. We zullen de informatie die we over u verzamelen wettelijk alleen gebruiken(inovereenstemming met de Data Protection Act 1998). StekLab zal u in de toekomst niet e-mailen als u zich afmeldt voor onze mailinglijst. StekLab geeft geen kopersinformatie vrij aan derden. We bevatten geen credit- / debetkaartgegevens voor kopers.

 

Artikel 12: Slotbepalingen

 

12.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

12.2 Voor zover niet anders is bepaald door wettelijke regels waarvan geen afwijking is toegestaan, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin StekLab is gevestigd.

 

12.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, heeft die nietigheid geen invloed op de geldigheid van de algemene voorwaarden als geheel. In dat geval komen partijen een of meer vervangende bepalingen overeen die overeenkomen met de intentie van de oorspronkelijke bepaling voor zover dat wettelijk mogelijk is.

 

12.4 In deze Algemene Voorwaarden omvat de term"schrijven"ook communicatie per e-mail en fax, op voorwaarde dat de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende zijn vastgesteld.

 

Contact details

 

Als u na het lezen van deze algemene voorwaarden nog vragen, opmerkingen of klachten heeft, aarzel dan niet om ons schriftelijk of per e-mail te contacteren.

 

StekLab

Tosaristraat 13

1019 RT AMSTERDAM

Nederland

Kamer van koophandel nummer: 78388929

BTW nummer: NL003325353B82

bottom of page